blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Dokkum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Dokkum Accountants

AVM Accountants
Hantumerweg 36
9101AB  DOKKUM
0519-295915

Er zijn administratiekantoren gevonden in Dokkum Administratiekantoren

Wieren Accountants en Belastingadviseurs
Zuiderschans 4
9101PZ  DOKKUM
0511-473133

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Dokkum Assurantietussenpersonen

Klaas van Dellen
De Schans 53
9101HR  DOKKUM
0519-296232

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Dokkum Autoreparateurs

Duc
Rondweg-Noord 14
9101AD  DOKKUM
0519-296444

Er zijn autowasserijen gevonden in Dokkum Autowasserijen

Bosgraaf
Doorvaart 6
9101RE  DOKKUM
0519-220353

Er zijn banken gevonden in Dokkum Banken

Rabobank Noordoost Friesland
De Dijk 10
9101MN  DOKKUM
0519-228444

Er zijn basisscholen gevonden in Dokkum Basisscholen

Nynke van Hichtumschool Openbare
Aalscholver 2
9101XN  DOKKUM
0519-292491

Er zijn beddenwinkels gevonden in Dokkum Beddenwinkels

Meulen & Baarsma Slaapsystemen
Hoogstraat 26
9101LJ  DOKKUM
0519-221871

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Dokkum Belastingadviseurs

Schaaf
D Huijser van Reenenstr 32
9103NE  DOKKUM
0519-296440

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Dokkum Binnenhuisarchitecten

Ontwerpspecialist Wim Lub
Hogepol 24A
9101LZ  DOKKUM
0519-562372

Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Dokkum Bloemisten

Hanemaayer-Drogt
Hogedijken 29
9101WV  DOKKUM
0519-294474

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Dokkum Boekenspecialisten

Boektiek
Keppelstraat 30
9101MV  DOKKUM
0519-294105

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Dokkum Boekenuitgeverijen

At See
Oostersingel 10
9101KM  DOKKUM
0519-296461

Er zijn bouwmarkten gevonden in Dokkum Bouwmarkten

D.J.L. Dokkum
Rondweg-West 39
9101BE  DOKKUM
0519-228122

Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Dokkum Bruingoedwinkels

Sound And Vision Consulting
Wettermune 10
9102EB  DOKKUM

Er zijn cafes gevonden in Dokkum Cafes

Woudpoort
Keppelstraat 36
9101MV  DOKKUM
0519-297061

Er zijn cateraars gevonden in Dokkum Cateraars

Colosseum B.V.
Hogedijken 18
9101WV  DOKKUM

Er zijn computerwinkels gevonden in Dokkum Computerwinkels

Heko Computers
Hogepol 5
9101LZ  DOKKUM
0519-221268

Er zijn cv-installateurs gevonden in Dokkum Cv-installateurs

Aardgasservice Noord B.V.
Birdaarderstraatweg 127
9101CZ  DOKKUM
0519-298222

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Dokkum Dakdekkers-dakconstructeurs

Snip
IJsvogel 36
9101XS  DOKKUM
0519-293708

Er zijn dansscholen gevonden in Dokkum Dansscholen

Dansclub Quickstep
Spegel 8
9103PD  DOKKUM

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Dokkum Dierenwinkels

Buis, h.o.d.n. Petīs Place
Strobossersteeg 1
9101NB  DOKKUM
0519-221076

Er zijn discos gevonden in Dokkum Discos

Wapen van Dockum
Hogepol 1
9101LZ  DOKKUM

Er zijn drankwinkels gevonden in Dokkum Drankwinkels

Gall & Gall Dokkum-Hoogland Ubeda
Keppelstraat 8
9101MV  DOKKUM
0519-221338

Er zijn dumpzaken gevonden in Dokkum Dumpzaken

Joeke van der Werff
Mearsloatswal 155
9101DT  DOKKUM

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Dokkum Economisch-adviesbureaus

Kooyenga Financieel B.V.
Parklaan 7
9103ST  DOKKUM
0519-220616

Er zijn fietswinkels gevonden in Dokkum Fietswinkels

Tom Meindertsma Tweewielers B.V.
Bocksmeulen 21
9101RA  DOKKUM
0519-298122

Er zijn fitnesscentra gevonden in Dokkum Fitnesscentra

Fit World V.O.F.
Bocksmeulen 33
9101RA  DOKKUM
0519-220091

Er zijn fotografen gevonden in Dokkum Fotografen

Foto Modern
Hoogstraat 10
9101LJ  DOKKUM
0519-296888

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Dokkum Fysiotherapeuten

S.J.P. Trommel Beheer B.V.
Iepenlaan 12
9103RL  DOKKUM
0519-295848

Er zijn glazenwassers gevonden in Dokkum Glazenwassers

ter Laak
Reiddomp 6
9101HK  DOKKUM
0519-292536

Er zijn goederenvervoer gevonden in Dokkum Goederenvervoer

Leistra Transport Dokkum
Kouwe 14
9103PE  DOKKUM
0519-221447

Er zijn grondverzetters gevonden in Dokkum Grondverzetters

Visser & Co.
Mearsloatswal 123
9101DS  DOKKUM
0519-292616

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Dokkum Hondentrimsalons

Uilkje Eisma
Rondweg-West 136
9101BG  DOKKUM
0519-296801

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Dokkum Horloge-reparateurs

Piersma Atelier Goud en Zilver
Hoogstraat 9
9101LH  DOKKUM
0519-293266

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Dokkum Hotelrestaurants

īt RaedhŻs
Koningstraat 1
9101LP  DOKKUM
0519-294082

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Dokkum Hoveniersbedrijven

Prins Groenbeheer
Oostersingel 27-A
9101KL  DOKKUM
0519-223247

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Dokkum Interieurbouwers

Dave & Olaf Bouwtechniek
Drs S van Tuinenleane 22
9103PJ  DOKKUM
0519-297906

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden

Er zijn juweliers gevonden in Dokkum Juweliers

Dick en Elly Piersma Juweliers
Hoogstraat 9
9101LH  DOKKUM
0519-293266

Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden

Er zijn kappers gevonden in Dokkum Kappers

Subliem
Keppelstraat 25
9101MT  DOKKUM
0519-297482

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Dokkum Keukenspecialisten

Wouter van der Heide
Hendoweg 2
9101PC  DOKKUM
0519-220160

Er zijn kinderopvang gevonden in Dokkum Kinderopvang

Peuterspeelzalen Dongeradeel
Altenastreek 66
9101BA  DOKKUM
0623902338

Er zijn klusbedrijven gevonden in Dokkum Klusbedrijven

Combi-Service Noord Nederland
De Schans 9
9101HR  DOKKUM
0519-223388

Er zijn koeriers gevonden in Dokkum Koeriers

Schingenga-N.D.C.
Eiberstraat 3
9101HM  DOKKUM
0519-292623

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Dokkum Lasbedrijven

IJzertech
Hendoweg 13A
9101PC  DOKKUM

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Dokkum Makelaars

Alpha Makelaars B.V.
Aalsumerpoort 15
9101JK  Dokkum
0519-220852

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Dokkum Metselaars

Dockum B.V.
Bonifatiuspolder 82
9103PR  DOKKUM
0519-221818

Er zijn meubelmakers gevonden in Dokkum Meubelmakers

Interieurbouw
De Vergulde Klok 35
9102DJ  DOKKUM
0519-297149

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Dokkum Meubelstoffeerders

Ginkel Meubelstoffeerderij
Hogepol 12
9101LZ  DOKKUM
0519-220257

Er zijn meubelzaken gevonden in Dokkum Meubelzaken

Idťko Wonen
Betterwird 2
9101PB  DOKKUM
0519-221932

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Dokkum Motorfietswinkels

Bernard Motoren & Banden
Bocksmeulen 37
9101RA  DOKKUM
0519-220782

Er zijn notarissen gevonden in Dokkum Notarissen

Hellema Notarissen
Hogepol 18
9101LZ  DOKKUM
0519-294915

Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden

Er zijn opticiens gevonden in Dokkum Opticiens

Brillenspecialist
Grote Breedstraat 46
9101KJ  DOKKUM
050-3183045

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Dokkum Organisatie-adviesbureaus

Videre
Gen. J.P. Gauthierlaan 22
9103NM  DOKKUM

Er zijn parfumerie gevonden in Dokkum Parfumerie

Diva-online.nl
Mounedyk 23
9101BR  DOKKUM

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Dokkum Participatiemaatschappijen

Horst Participaties B.V.
De Woudhorne 91
9101NT  DOKKUM

Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden

Er zijn pensions gevonden in Dokkum Pensions

Bed & Breakfast Teuntje Dokkum
Halvemaanspoort 1
9101KT  DOKKUM

Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Dokkum Projectontwikkelaars

Zuiderpoort C.V.
Suupmarkt 2-4
9101LM  DOKKUM
0519-298888

Er zijn psychologen gevonden in Dokkum Psychologen

CVIO Centrum Voor IntuÔtieve Ontwikkeling
Schapedijkje 2
9101ET  DOKKUM
0519-292946

Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Dokkum Rechtskundig-adviesbureaus

Kooyenga Consultants B.V.
Parklaan 7
9103ST  DOKKUM
0519-220616

Er zijn reclamebureaus gevonden in Dokkum Reclamebureaus

JAAP Logodesign
Sitwal 5
9103PA  DOKKUM

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Dokkum Reclamedrukkerijen

Haakma Zeefdruk
Hendoweg 3UNIT 5
9101PC  DOKKUM
0519-295311

Er zijn registeraccountants gevonden in Dokkum Registeraccountants

Wieren & Vellinga B.V.
Zuiderschans 4
9101PZ  DOKKUM
0511-473133

Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden

Er zijn reisorganisaties gevonden in Dokkum Reisorganisaties

Toerkoop Reisburo Dokkum
Kleine Breedstraat 7
9101LB  DOKKUM
0519-221346

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Dokkum Religieuze-organisaties

Thuisfront De Schone Poort
S E Wendelaar Bongastr 4
9103PP  DOKKUM

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Dokkum Schadeverzekeraars

Ver. Verz. Brek., Scheur. & Onbruikb. Mak. v. Spiegelruit.
Stationsweg 19
9101HX  DOKKUM
0519-293216

Er zijn schilders gevonden in Dokkum Schilders

GlÍsservice Ealse Struiksma
Kwikstaart 42
9101GT  DOKKUM
0519-222302

Er zijn schoenreparatie gevonden in Dokkum Schoenreparatie

Shoe Care Company
Kleine Breedstraat 5
9101LB  DOKKUM
0519-292395

Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Dokkum Sociaal-cultureel-werk

Vluchtelingenwerk Dongeradeel
De Dijk 2
9101MN  DOKKUM
0519297373

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Dokkum Software-producenten

Wax Creations
Hogedijken 9
9101WV  DOKKUM
0519-296687

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Dokkum Speciaal-basisonderwijs

Ver. v. Chr. Spec. Basisond. en Praktijkonderw.
Rondweg-Noord 54
9101AE  DOKKUM

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Dokkum Speelgoedwinkels

Intertoys
Waagstraat 10
9101LC  DOKKUM
0519-220053

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Dokkum Sport-speciaalzaken

Osseweide
Harddraversdijk 82
9101PH  DOKKUM
0519-518992

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Dokkum Stedebouwkundig-adviesbureaus

Lalkens (Hall) B.V.
Waagstraat 14
9101LC  DOKKUM
0519-223534

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Dokkum Stukadoren

Zee Afbouw
Noorderbolwerk 12
9101JS  DOKKUM
0519-297265

Er zijn tabakswinkels gevonden in Dokkum Tabakswinkels

Diva-online.nl
Mounedyk 23
9101BR  DOKKUM

Er zijn tandartsen gevonden in Dokkum Tandartsen

Oonk B.V.
Birdaarderstraatweg 80G
9101PK  DOKKUM
0519-293770

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Dokkum Tandtechnische-bedrijven

Sporrel
Rondweg-West 29
9101BE  DOKKUM
0519-297585

Er zijn taxibedrijven gevonden in Dokkum Taxibedrijven

Stellema Vervoer B.V.
Rondweg-West 160
9101BG  DOKKUM
0519-292303

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden

Er zijn telecomwinkels gevonden in Dokkum Telecomwinkels

Zwaagstra Telecom Tell Me
Waagstraat 8
9101LC  DOKKUM
0519-221976

Er zijn textiel-winkels gevonden in Dokkum Textiel-winkels

Tapijtcentrum Lippe Lap Dokkum B.V.
Zuiderschans 3C
9101PZ  DOKKUM
0512-517720

Er zijn thuiszorg gevonden in Dokkum Thuiszorg

Bakerij
J. Droststraat 3
9103NN  DOKKUM
0519-294735

Er zijn timmermannen gevonden in Dokkum Timmermannen

Ploeg Timmerwerken
D R Camphuysenstraat 33
9101HT  DOKKUM
0519-292990

Er zijn transporteurs gevonden in Dokkum Transporteurs

V.B.B. Transport
Walddyk 15
9101BK  DOKKUM
0519-298080

Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in Dokkum Uitleenbedrijven

Romte B.V.
Parklaan 7
9103ST  DOKKUM
0519-220516

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Dokkum Uitvaartverzorgers

Dokkum en omstreken
Halvemaanspoort 5
9101KT  DOKKUM

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Dokkum Uitzendbureaus

Start Uitzendbureau
Suupmarkt 14
9101LM  DOKKUM
0519-296997

Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Dokkum Verhuur-personenautos

Bas Autoverhuur
Rondweg-Noord 14
9101AD  DOKKUM
0519-296444

Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Dokkum Verzorgingshuizen

Zorgcentra Dongeradeel
Dongeradyk 67
9101GC  DOKKUM
0519228989

Er zijn videotheken gevonden in Dokkum Videotheken

Vifi 2000
Keppelstraat 4
9101MV  DOKKUM
0519-293717

Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Dokkum Vloerleggers

Foeke Hietkamp
J.G.M. Demesstraat 11
9103NC  DOKKUM
0511-923173

Er zijn webdesigners gevonden in Dokkum Webdesigners

NFMedia
Kobbe 41
9101ZJ  DOKKUM

Er zijn webhosting gevonden in Dokkum Webhosting

VDK Automatisering
J. Wiemersstraat 13
9103NJ  DOKKUM
0519-571718

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Dokkum Woningbouwverenigingen

Woningcorporatie Dongeradeel
Holwerderweg 17
9101PA  DOKKUM
0519-229700

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Dokkum Woningstoffeerderijen

Blom Projectinrichting B.V.
Grote Breedstraat 44
9101KJ  DOKKUM
0519-244040

Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid